آيا پوشيدن پوتين های کهنه صدام
مي تواند باعث ترس ايرانيان شود؟

مسعود خدابنده، ايران اينترلينک، دوازدهم اکتبر دوهزار و پنج

 

چند روز اخير شاهد برملا شدن هر چه بيشتر خودفروشي رجوی و دار و دسته تبهکارش در پي يافتن قلاده بدستي جديد هستيم.

راديو بي بي سي در مصاحبه ای با مسعود خدابنده از گستردگي شبکه اطلاعاتي تروريستي رجوی در اروپا و امريکا و برنامه هايشان برای شکار!! علني منتقدين فرقه رجوی (که باصطلاح در ليست تروريستي در کنار اسامه بن لادن و طالبان قرار دارند) در شهر های اروپايي و امريکا و کانادا خبر مي دهد و به نامه شکايت بيش از هشتاد تن از اين منتقدين در کشورهای دموکراتيک غربي اشاره مي کند و مي پرسد آيا دول اروپايي و امريکا و کانادا در اين رابطه کاری هم کرده اند؟
http://www.iran-interlink.org/files/farsi%20pages%2013/bbc300905.htm

آقای صفا حائری، خبرنگار مشهور ايراني در مصاحبه با صدای امريکا به تغذيه اطلاعاتي فرقه رجوی توسط بخش هايي از وزارت کشور امريکا خبر مي دهد که با روبرو شدن با بن بست های استرتژيک، خواستار استفاده مجدد از اين پس مانده های رژيم سرنگون شده صدام حسين شده اند.
http://www.irane-ayandeh.com/soti/files/Shahid10Oct05.ram

خانم آن سينگلتون در مصاحبه با کانال چهار راديو بي بي سي خواستار حساسيت بيشتر مسئولين کشورهای اروپايي نسبت به ماهيت اين فرقه شده و خواستار اعمال يکسان قانون در رابطه با آنها است.
http://www.iran-interlink.org/files/farsi%20pages%2013/bbcradio061005.htm

هفته نامه فوکوس (ترجمه سايت خبرگاه)  در شماره اخير خود از قول ماموران امريکايي استفاده مجدد از مزدوران سابق صدام در مرزهای ايران و عراق را تاييد مي کند و مي افزايد که اين کار اکنون به مرحله عمل رسيده است.
http://www.khabargah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=31 

سايت هابيليان که از داخل ايران اخبار و گزارشات مربوط به نيروهای جدا شده و بازگشتي به داخل را منعکس مي سازد خبر فوق را با مصاحبه با منابع مطلع نظامي ايراني در مرز عراق تاييد مي کند. جالب است که بنظر مي رسد اطلاعات منابع نظامي ايراني در مورد فرقه و مصرف آنها از اطلاعات منابع سرويس های امنيتي وابسته به وزارت کشور امريکا بيشتر است.
http://www.habilian.com/view.asp?ID=00296

ايرنا، خبرگزاری رسمي جمهوری اسلامي همين خبر را بعنوان قطعي شدن قرارداد مزدوری رجوی منعکس کرده مفاد قرار داد نمايندگان وزارت دفاع امريکا با مزدوران جديدش را چنين بر مي شمارد:
شناسايي اهداف نظامي جهت بمباران
اخلال در صنايع و بخصوص بخش های مربوط به صنايع هسته ای ايران
خرابکاری در بخش های تعيين شده
استفاده از زبان فارسي اين مزدوران جهت تخليه تلفني!! مراکز ايران و ترجمه و غيره.

و سايت ايران ديدبان نيز آن را منعکس مي کند.
http://www.irandidban.com/master.asp?ID=09628

 

راستي وقتي نيروی نظامي ای با آن همه امکانات و تکنولوژی و الا آخر در نهايت تحليل اش به جايي ميرسد که حتي از پيرزن های فرقه رجوی هم نمي توانند بگذرند و سيستم اطلاعاتي اش مشروط به استفاده نفرات لو رفته و پيشاني سفيد ارتش خصوصي صدام برای تخليه تلفني!! طرف ايراني مي شود و در چنان آچمزی قرار مي گيرند که به پوشيدن پوتين های کهنه و چرکين صدام حسين هم تن در مي دهد تا جايي که در روز روشن و جلوی چشم مردم حاضر به قرقره پس مانده های آنچه صدام و دار و دسته اش مصرف کرده مي شوند و علني هم از آن دفاع مي کنند، اين از بيچارگي، سردگمي و درماندگي تاکتيکي و استراتژي آن سيستم و يا معدود افراد است يا از قدرتشان؟ 

و اگر رسيدن به نقطه اجبار در استفاده از جنازه باقي مانده تروريست های صدام در عراق برای سيستم های اطلاعاتي و نظامي امريکا از موضع قدرت نيست و از بيچارگي و درماندگي به اين نقطه کشيده شده و تبعات آن را به جان خريده اند، پس راستي در کجای راه چنين کج رفته اند که با آن همه دبدبه و کبکبه، امروز به چنين وضعيتي دچار مي شوند؟

از اين گذشته، با توجه به سابقه تاريخي و بافت اجتماعي، سياسي ايران، عراق و منطقه،  آيا انتظار مي رود که پوشيدن پوتين های کهنه صدام توسط ماموران اطلاعاتي ذکر شده باعث ترس ايران شود يا اين که خالي بودن دست همين نيروها را هرچه بيشتر رو کند؟
 

ايران اينترلينک
دوازدهم اکتبر