بحث ايران، مجلس عوام بريتانيا

بيست و چهارم نوامبر، بیست و هفتم نوامبر دوهزار و چهار

 

برگرفته ازنشرمجلس، هنسارد، بريتانيا، بيست و چهارم نوامبر
"...آليس ماهون، نماينده ضد جنگ بريتانيا در بحث پيش از دستور از دولت بريتانيا خواست که "درمقابل کوشش هايي که برای تشديد درگيری ها و خروج از راه های ديپلماتيک بکار مي رود مقاومت کند".

روز چهارشنبه بيست و چهارم نوامبر، بحثي روی موضوع ايران توسط وزير سابق، سر تدی تيلور شروع شد که در آن از دولت خواسته شده است تا مواضع خود را کاملا روشن سازد. وى به سابقه مجاهدين خلق در طرح ادعاهاى بي اساس عليه ايران اشاره وتاکيد کرد که دولت انگليس نبايد اجازه دهد طرح ادعاهاى اين گروه پرونده هسته اى ايران را که در حال شفاف شدن است ، با مشکل مواجه کند.نماينده محافظه کار مجلس عوام ،همچنين از دولت انگليس خواست تا بطور شفاف تاکيد نمايد که مجاهدين خلق و يک تشکل وابسته به آنان با نام "شوراى ملى مقاومت " که همچنان داراى فعاليت در اين کشور است ، هيچ پايگاه و جايگاهى در ميان مردم ايران ندارد.

وى در اين بخش از سخنان خود به سفر اخيرش به ايران اشاره کرد و گفت که در اين سفر با تعدادى از قربانيان اقدامات تروريستى مجاهدين ديدار کرده و براى وى مشخص شده است که اين گروه مورد تنفر مردم ايران هستند..."

سر تدي تيلور در هيئتي که در ماه ژوئن گذشته به ديدار ابراهيم خدابنده وجميل بصام در زندان اوين رفته بودند شرکت داشت.

آقای ابراهيم خدابنده اخيرا نامه ای انتقادی به مسعود رجوي، راس سازمان مجاهدين خلق، شورای ملي مقاومت و ارتش آزاديبخش نوشته است که رونوشت برای کليه کساني که از وی در ايران ديدن کرده اند، از جمله سر تدي تيلور، ارسال گرديده است

لينک به نامه آقای خدابنده